صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم
غافل از آنکه شهادت را جز به "اهل درد" نمی دهند...

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۵
شهریور

آدرس غلط تکنوکرات های وطنی؛

ژاپن


بدون تردید در طراحی هر الگوی توسعه ای، به ویژه الگوی توسعه بومی، استفاده بجا از دستاوردهای علمی و تجربه بشری اجتناب ناپذیر است.
این موضوع زمانی خطرناک می شود که ما بخواهیم بدون توجه به شرایط کشور و فضای منطقه ای که در آن قرار داریم، الگوی پیشرفت کشوری که هزارها کیلومتر از ایران دور است و در شرایط فرهنگی و جغرافیایی خاص خود قرار دارد، عینا در کشورمان پیاده سازی کنیم.

به عقیده صاحبنظران توسعه، یکی از عوامل بسیار مهم که به تداوم عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه دامن می زند، انتقال ارزش ها و طرز تفکرات و معیارهای رفتاری کشورهای توسعه یافته به این کشورهاست.

  • امیرحسین رفعتی